การเขียนรายงานโครงการวิชาชีพ

องค์ประกอบของรายงาน

                ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1.     ส่วนนำ

2.     ส่วนเนื้อหา

3.     ส่วนรายงานความก้าวหน้าโครงการ

4.     ภาคผนวก

 

1. ส่วนนำประกอบด้วย     ปก  คำนำ   สารบัญ

2. ส่วนเนื้อหา  ประกอบด้วย

                1.  หลักการและเหตุผล      วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

                2. วิธีดำเนินงาน  แบ่งเป็น  4 ตอน  คือ

                                ตอนที่  1  การเตรียมการก่อนเริ่มโครงการ

                                ตอนที่ 2   การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน

                                ตอนที่ 3   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

                                ตอนที่ 4   สรุปผลการดำเนินงานในแง่เศรษฐกิจ/การศึกษา/ประสบการณ์

                                                ข้อบกพร่องของโครงการ   ปัญหาอุปสรรค  และข้อคิดเห็นเสนอแนะ

3. ส่วนรายงานความก้าวหน้าของโครงการ   ให้แนบบันทึกรายงานโครงการวิชาชีพ ที่ประกอบด้วย

                                - บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

                                - บัญชีรายรับ  บัญชีรายจ่าย  บัญชีลูกหนี้  บัญชีเจ้าหนี้  ฯลฯ

                                (ซึ่งรายการเหล่านี้อยู่ในแบบฟอร์มอยู่แล้ว)

4. ภาคผนวก  ให้แนบ

                                - ตัวโครงการวิชาชีพที่ขออนุมัติ

                                - ผลงานที่ได้ปฏิบัติพอสังเขป

                                - เอกสารต่าง ๆ ที่อาจมีในโครงการ เช่น เอกสารแสดงการรับงาน   ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

                                   หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่แสดงว่าเราได้ไปสร้างงานให้ เช่น ช่วยทำ Presentation   ช่วยทำการสร้างเว็ปไซต์ให้ หรือ                                    ไปสอนคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน  หรืออื่น  ซึ่งงานเหล่านี้อาจไม่มีค่าตอบแทนก็ได้

                          - รูปภาพต่าง ๆ (ถ้ามี)

 

สรุป   การเรียงเอกสารต้องให้เป็นไปตามลำดับข้างต้น

การประเมินผล  ประกอบด้วย

                1. มีตัวโครงการ                                     10            คะแนน

                2. กระบวนการทำงาน                           60            คะแนน

                3. ผลงานและรายงานและวิจัย             30            คะแนน

 

 

 

 

(ตัวอย่างการเขียนส่วนเนื้อหา)  จากการทำงานโครงการวิชาชีพของนักศึกษาภาคปกติ

 

หลักการและเหตุผลของโครงการวิชาชีพ

                เนื่องด้วยในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน  การทำงาน  คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เราทำสิ่งต่าง ๆ ได้สะดวกสบายรวดเร็วมากขึ้น  เช่น ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารข้ามประเทศแทนที่จะเป็นการเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์เป็นการส่ง email แทน รวมทั้งทำให้เราทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้น   จากการที่คณะผู้จัดทำกำลังศึกษาในระดับปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548  ต้องเรียนในรายวิชา “โครงงานวิชาชีพ”  คณะผู้จัดทำโครงการจึงมีความคิดที่จะทำกรอบรูปแฟนซีโยการใช้โปรแกรม Photoshop มาเป็นเครื่องมือในการจัดทำเพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนและเป็นการทดสอบการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

ข้อด้อยของการเขียนข้างต้น

1.     ใช้ข้อความในลักษณะของภาษาพูดในบางส่วน

2.     ไม่มีการกำหนดเป็นย่อหน้า

 

ข้อแนะนำ

                1. ความเขียนเป็นย่อหน้า  ไม่ควรเกิน  3 ย่อหน้า

                โดยย่อหน้าที่ 1   ควรเป็นการเขียนให้เห็นถึงความจำเป็นในการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงาน ประมาณ ไม่เกิน  5 บรรทัด

                ย่อหน้าที่ 2  กล่าวถึง  การเรียนในหลักสูตร ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องมีการจัดทำโครงงานวิชาชีพ เพื่อ.......................................................

                ย่อหน้าที่ 3  กล่าวถึง  คณะผู้ทำโครงการจึงมีแนวคิดในการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างงานเพื่อให้เกิด.......................................(แต่งเพิ่มเติมเอง ตามความเหมาะสม)

 

วัตถุประสงค์  (ตัวอย่าง เช่น)

1.     เพื่อนำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างงาน  ให้เกิดรายได้

2.     เพื่อให้เกิดประสบการณ์  ทักษะ ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.     เพื่อฝึกในด้านการวางแผนการทำงาน  การแก้ปัญหาต่าง ๆ

 

เป้าหมาย   (ควรเขียนให้เห็นในรูปของ QQT คือ Quantity = ปริมาณ /จำนวน  Quality = คุณภาพ    Time =เวลา)  เช่น

เป้าหมาย

                สร้างงานคอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า  10  ชิ้นงาน ที่ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้าในช่วงระยะเวลา  1 เดือน ( ช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2550) และให้เกิดรายได้ผลกำไร ไม่น้อยกว่า 500 บาท    

 

 

 

 

วิธีการดำเนินงานโครงการวิชาชีพ (ตัวอย่างของนักศึกษา)

ตอนที่ 1  การเตรียมการก่อนเริ่มโครงการ

                1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ

                2. เลือกประธาน และกรรมการ

                3. ตั้งชื่อโครงการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

                4. หาความรู้ และฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Photoshop

            5. สำรวจราคาสินค้าในตลาด

                6. จัดประชุมเพื่อวางแผนระบบงาน  แบ่งหน้าที่  เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์

                7. จัดทำบัญชีปฏิบัติงานโครงการ เช่น รายรับ – รายจ่าย

ตอนที่ 2  การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน

                1. จัดทำสินค้าตัวอย่างเพื่อประชาสัมพันธ์

                2. ประชุมเรื่องการดำเนินโครงการ  เพื่อปรึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข

                3. จัดหาวัสดุ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

                4. ตั้งราคาสินค้า

                5. ลงมือปฏิบัติงานตามที่ลูกค้าต้องการ

                6. ลงบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน 

                7. ลงบัญชีรายการรับ-จ่าย

                8. สรูปผลการดำเนินงานโครงการวิชาชีพเสนออาจารย์ประจำวิชา

ตอนที่ 3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

                1. ค่าหมึกดำ  หมึกสี               800          บาท

                2. ค่ากระดาษการ์ด 2 รีม          300          บาท

                3. ค่าอัดรูป                               300          บาท

                4. ค่าแรงงานโดยประมาณ      500          บาท

                5. ค่าไฟฟ้า  ประมาณ             200          บาท

                6. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน        200          บาท

                                รวม                         2,300       บาท

ตอนที่ 4  สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน(ในแง่เศรษฐกิจ/การศึกษา/ประสบการณ์)

                ด้านเศรษฐกิจ  

                ในการปฏิบัติงานโครงการ “กรอบรูปแฟนตาซี” ถือว่าประสบผลสำเร็จ สามารถทำผลกำไรได้  2,681 บาท บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ในระหว่างเรียนเพิ่มมากขึ้น

                ด้านการศึกษา

                ทำให้สมาชิกในกลุ่มได้รับความรู้ในการทำงานเป็นทีม  ได้เรียนรู้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรมในการเลือกอัดรูป เป็นต้น

                ด้านประสบการณ์

                ด้านการติดต่อลูกค้า  การติดต่อประสานงาน  การวางแผนการทำงาน การแก้ปัญหาต่าง ๆ

ข้อบกพร่องของโครงการ

                การอัดรูปให้ลูกค้า  อาจมีบางส่วนที่ต้องตัดออกเพราะขนาดของรูปภาพที่ลูกค้าถ่ายมา กับขนาดที่รับอัดไม่เท่ากัน  ทำให้ภาพของลูกค้าบางส่วนหายไป 

ปัญหาและอุปสรรค

                1. ลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้า

                2. ผลงานที่ออกมายังมีข้อผิดพลาด  ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ข้อคิดเห็นเสนอแนะ

                การทำโครงการวิชาชีพ มีประโยชน์และช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน   การทำงานร่วมกันเป็นทีม  การแสดงความคิดเห็น  และการยอมรับในเสียงส่วนใหญ่ คุณลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้เป็นอย่างดี

 

 

ข้อแนะนำ

                นักศึกษา/ผู้ปฏิบัติ โครงการสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับโครงการของเรา  ตัวอย่างเป็นเพียงไกด์นำทางเท่านั้น