แบบทดสอบวิชาธุรกิจทั่วไป

เรื่อง ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ

1. ธุรกิจ (Business) มีความหมายตรงกับข้อใด
กิจกรรมที่ทำขึ้นโดยมนุษย์
กิจกรรมที่ทำขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีผลตอบแทน
กิจกรรมที่ทำขึ้นโดยหวังผลตอบแทน
กิจกรรมที่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์

2. ข้อใด เป็นการประกอบธุรกิจ
กิจกรรมมูลนิธิสายใจไทย
การประกอบการของโรงเรียนเอกชน
การประกอบการโรงเรียนรัฐบาล
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

3. ข้อใด เป็นการประกอบธุรกิจ
สหกรณ์การเกษตร
สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลหมอพรชัย
มูลนิธิร่วมกตัญญู

4. ข้อใด คือความสำคัญของธุรกิจในทางเศรษฐกิจ
ประเทศชาติมีความมั่นคงทางการทหาร
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การศึกษาของคนในชาติสูงขึ้น
อัตราการว่างงานน้อยลง

5. ความสำคัญของธุรกิจในทางสังคม คือข้อใด
ประชาชนมีงานทำ มีรายได้มากขึ้น
โจรผู้ร้ายลดน้อยลง
การแพร่ระบาดของยาเสพย์ติดน้อยลง
มีการนลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: