คำอธิบายรายวิชา ระดับ ปวส. (เฉพาะรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์)

3204-2401 ระบบปฏิบัติการ (Operating   System)      3(4)   

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

   1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
   2. มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่และการทำงานของระบบปฏิบัติการ
   3. มีทักษะในการใช้ระบบปฏิบัติการ

มาตรฐานรายวิชา
   1. อธิบายความสำคัญของระบบปฏิบัติการ
   2. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
   3. ปฏิบัติการใช้ระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการทำงานและส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ การทำงานแบบทีละโปรแกรม แบบพร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและจัดการหน่วยความจำ การจัดลำดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผล ระบบแฟ้มข้อมูล การใช้ระบบปฏิบัติการที่นิยมกันแพร่หลายบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

 

3204-2105 การพัฒนาซอฟท์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 3(4) ระดับปวส.
                    (Software Development by packages)


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให

  1.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์
  2.มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์
  3.ตระหนักในบทบาทของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์

มาตรฐานรายวิชา

  1. อธิบายขั้นตอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์
  2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในงานธุรกิจ โดยใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือช่วยสร้าง เช่น Visual Basic , Visual C++ ,Delphi หรือโปรแกรมอื่นที่เหมาะสม   การ  Compile โปรแกรม   การสร้างตัวติดตั้งซอพท์แวร์ (Setup ,Install ,Autorun)

3405-6001 โครงการ (Vocational Project)       ระดับ ปวส. *(4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เกิดความตระหนักสภาพการทำงาน
  2. มีความรับผิดชอบและเจตคติ และกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในงานอาชีพ 
  3. มีความคิดริเริ่มในการสร้างและำพัฒนาในสาขาวิชาชีพ สามารถวางแผนการดำเนินการ                 
  4. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานและนำเสนอผลงาน

มาตรฐานรายวิชา

  1. มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพ
  2. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
  3. ประกอบอาชีพอิสระ

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    การนำความรู้จากวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการวิชาชีพโดยการเขียนโครงการ วางแผนดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน   บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน   รายงานผลเป็นระยะ
และนำเสนอผลการปฏิืบัติงานโครงการต่อคณะกรรมการประเมินผล

3204-2401 หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ระดับ ปวส. 3(4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสร้างภาพดิจิตอลในคอมพิวเตอร์
  2. มีความสามารถใช้งานโปรกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างกราฟิก 
  3. เห็นคุณค่าของการสร้างกราฟิกมาใช้ในงานคอมพิวเตอร์
  

มาตรฐานรายวิชา

  1. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟิก
  2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพดิจิตอลในคอมพิวเตอร์ ระบบภาพแบบบิตแมพ
และเวคเตอร์ ระบบภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ หลักการย่อขยายภาพ การย้ายตำแหน่ง การหมุนภาพ
ปฏิบัติการสร้างกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก